porterlogo 2

EMS

EMS TRUCKS2 

station 012

EMS

Emergency: 911

680 Center Street Wheelersburg, OH 45694
Non-Emergency:(740) 574-5542
Fax: (740) 574-0613

Staff:

Supervisor: Frankie Mays